Dostarczenie i montaż mebli biurowych (CPEzp-II-02/09)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Dyrektor Centrum Projektów Europejskich ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"

na dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrum Projektów Europejskich

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
- meble biurowe, kod 39.13.00.00-2.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ".

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. SIWZ zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego - 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. SIWZ jest bezpłatna.

5. Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych:
- Joanna Gryglicka, p. 28, tel. (022) 398 97 62, w godz. 9.00 - 15.00,
2) w sprawach procedur przetargowych
- Łukasz Dmowski, p. 29, tel. (022) 398 97 70, w godz. 9.00 - 15.00,

6. Termin wykonania zamówienia - w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa poniżej.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 8.1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 8.1 stosuje się odpowiednio.

9. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

10. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Cena 50 %
2) Ocena techniczna 30 %
3) Stylistyka mebli zgodna ze specyfikacją 10 %
4) Termin realizacji 10 %

11. Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2009 r. o godz. 9.30. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (p. III)

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 31.

13. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 29 .05.2009 r.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik (.pdf 412 KB)

 

Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami

Centrum Projektów Europejskich
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A
Dyrektor
CPEzp-II-02/09

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPEzp-II-02/09 na dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrum Projektów Europejskich.

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:


Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu p. 5 SIWZ: „Wykonawca posiada certyfikat norm jakości dot. produktów meblowych zgodny z normą ISO 9001 i TUV" - czy wymagane są obydwa certyfikaty?


Odpowiedź:
Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu norm jakości dot. produktów meblowych zgodny z normą ISO 9001 lub TUV.


Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie posiadają certyfikatu ISO 9001 lub TUV, ale mogą wykazać się realizacjami, które potwierdzają jakość wykonywanych produktów i usług?


Odpowiedź:
Mając na względzie fakt, iż żądanie łącznie obu certyfikatów w sposób znaczący ograniczyłoby konkurencję, Zamawiający wymaga jedynie posiadania certyfikatu norm jakości dot. produktów meblowych zgodnego z normą TUV lub ISO 9001.


Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część przekazanej wcześniej SIWZ i są jej wyjaśnieniem, uszczegółowieniem bądź zmianą.

 

 Informacja o wniesieniu protestu

Centrum Projektów Europejskich
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A
Dyrektor
CPEzp-II-02/09

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPEzp-II-02/09 na dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrum Projektów Europejskich.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynął protest firmy INTERBIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Racławicka 131, 02-117 Warszawa), dotyczący treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania, który przedstawiam w załączeniu.

Załącznik:

Protest - pobierz plik (.pdf 384 KB)

Rozstrzygnięcie protestu:

Centrum Projektów Europejskich, działając na zasadzie art. 183 usawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego przez INTERBIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 10 czerwca 2009 r. na działanie Zamawiającego powodującego uszczerbek interesu prawnego firmy protestującej jednocześnie wnosząc o zmianę treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

Protest zostaje odrzucony

Uzasadnienie:

Firma INTERBIURO Sp. z o.o. wniosła do Zamawiającego protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 10 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 protesty dotyczące treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także protesty dotyczące postanowień SIWZ wnosi się w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił przedmiotowe ogłoszenie 29 maja 2009 r.

Mając na względzie powyższe, a także działając na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy, Zamawiający rozstrzygnął protest jak na wstępie.


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW