Szukaj
 
     
   

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2015-12-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków:
Od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
2. w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
Miejsce składania wniosków:
Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 8.04.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
10 000 000,00 PLN
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna poniżej w 2 zestawach (Regulamin konkursu i Regulamin konkursu – wersja dla osób niedowidzących)”

Załączniki
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 7.85 MB
Regulamin Konkursu wraz z załącznikamiData dodania: 2015-12-30 13:28:41
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 5.37 MB
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami - Wersja Dla Osób NiedowidzącychData dodania: 2015-12-30 13:28:41

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego