Szukaj
 
     
   

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-10-10

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

W dniu 25 lipca 2018 r. wprowadzona została czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: czwarta aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadzona została trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 12 grudnia 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 20 listopada 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem:aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Informacje o naborze

Wstępna informacja o naborze

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Termin, od którego można składać wnioski

15 listopada 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 29 listopada 2017 r.

Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał)

Nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek składany jest

a)w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000, 00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu

Kryteria nie określają minimalnej wartości projektu, natomiast minimalna wartość grantu wynosi 100 000 PLN.

Przekierowanie do dokumentów Programu

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 997 KB
REGULAMIN KONKURSU_007_2017_.pdfData dodania: 2017-10-10 08:07:02
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 34.07 MB
Załączniki do regulaminu.zipData dodania: 2017-10-10 08:07:02

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego