Szukaj
 
     
   

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-15

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących w definicji kryterium nr 1 usunięto słowa „zdaniem projektodawcy”;  w kryterium premiującym nr 1 do tematu nr 2 doprecyzowano definicję osoby starszej.
 2. W punkcie 2.4 Zasięg geograficzny rozwiązań wprowadzono rozróżnienie działań upowszechniających od potencjału dyfuzji wypracowanego w projekcie rozwiązania.
 3. W pkt. 2.5.1. Wskaźniki doprecyzowano opis merytoryczny wskaźnika dot. instrukcji i rekomendacji.
 4. W pkt. 2.6 Partnerstwo ponadnarodowe doprecyzowano zasady dotyczące przygotowywania dokumentów finansowych przez partnerów w projekcie.
 5. W pkt. 2.7 Partnerstwo krajowe wprowadzono zapisy wyjaśniające sposób rozliczania partnerów krajowych w SL 2014-2020.
 6. W pkt. 3.3 Szczegółowy budżet projektu wprowadzono zapisy dotyczące sposobu opisu i uzasadniania wydatków w budżecie szczegółowym.
 7. W pkt. 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie wprowadzono zapis wskazujący na konieczność stosowania aspektów społecznych przy zamówieniach np. usługi cateringowe, materiały promocyjne.
 8. W pkt. 3.5.2 Harmonogram płatności usunięto zapisy dotyczące  możliwości refundacji dofinansowania beneficjentowi.
 9. W pkt. 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej doprecyzowano sposób ponoszenia i rozliczania wydatków przez partnera ponadnarodowego.
 10. W pkt. 5.2 Ocena merytoryczna doprecyzowano sposób oceny kryteriów horyzontalnych.
 11. W pkt. 5.2.1.5 Kryteria merytoryczne oceniane punktowo wskazano, co należy rozumieć jako adekwatny potencjał kadrowy i techniczny.  
 12. W pkt. 7 Postanowienia końcowe uzupełniono adresy stron internetowych, na których zamieszczane są informacje o przedmiotowym konkursie.
Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.11 MB
Regulamin konkursu_004-2018_pierwsza aktualizacja.pdfData dodania: 2018-06-15 14:23:33

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego