Szukaj
 
     
   

Szkolenie „Wyłanianie Wykonawców w projektach finansowanych ze środków FE”

2018-11-08

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w  szkoleniu z ekspertem Wyłanianie Wykonawców w projektach finansowanych ze środków FE”

Szkolenie odbyło się 26 listopada 2018 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie.

 

Dla kogo?

Spotkanie było zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które realizują projekty w ramach obecnej perspektywy finansowej.

 

Program szkolenia:

 

Moduł I

Akty  prawne  w  zakresie  udzielania  zamówień  publicznych  współfinansowanych  ze środków UE (koncentracja uwagi na wspólnych elementach tych dokumentów):

 • Dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego
 • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
 • Wytyczne w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  EFRR,  EFS  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Zalecenia Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających (rozpatrywanie sytuacji   problemowych związanych z zamówieniami publicznymi pod kątem FE)

 

Moduł II

 • Rozróżnienie i plan zamówień powyżej i poniżej 30 000 euro
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro
 • Omówienie zmian w Wytycznych MR
 • Wybór oferty zgodnie z Wytycznymi - tryby
 • Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania

 

Moduł III

Zasada konkurencyjności w praktyce:

 • Kształt zapytania ofertowego, publikacja
 • Warunki udziału i kryteria oceny ofert
 • Wybór oferty i dokumentowanie zamówienia
 • Tworzenie Opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół

 

Moduł IV

Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających

 

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA:

 

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 2.34 MB
Prezentacja_wyłanianie Wykonawców_OST..pdfData dodania: 2019-08-08 12:12:06

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego