Szukaj
 
     
   

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

2019-05-31

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 31.05.2019 r.

Wykaz zmian:

  1. Słowniku pojęć i skrótów zmieniono definicję MŚP, dodano definicję odbiorcy i użytkownika.
  2. W punkcie 2. 2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących:

       - w definicji kryterium nr 1 usunięto datę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zmieniono na zapis bez konkretnej daty;

       - w kryterium dostępu nr 2 zawarto doprecyzowanie, że nie jest konieczne posiadanie systemu talent management;

       - w kryterium nr 4 doprecyzowano opisy poszczególnych etapów;

       - w definicji kryterium dostępu r 9 doprecyzowano, że nie ma konieczności podawania nazwy konkretnego przedsiębiorstwa we wniosku; ujednolicono opis znaczenia kryterium;

       - ujednolicono opis znaczenia kryterium dostępu nr 10.

  1. W punkcie 2.3 Okres realizacji projektu wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek rozpoczęcia projektu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia naboru.
  2. W punkcie 2.4 Zasięg geograficzny rozwiązań usunięto słowa „a nawet krajach”.
  3. W pkt. 2.6 Partnerstwo ponadnarodowe, ust. 3 usunięto nieaktualne informacje, ust. 8 i 9 usunięto wymóg podpisywania dokumentów przez osobę wskazana w pkt. 2.7 wniosku.
  4. W pkt. 2.9 Ocena potencjału kadrowego oraz technicznego partnerstwawprowadzono zapisy obligujące do uwzględnienia w zarządzaniu projektem wszystkich partnerów.
  5. W pkt. 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP, ust 5 wprowadzono wymóg sporządzania wniosku o dofinansowanie w języku polskim.
  6. Załącznik nr 12 –  skorygowano numer konkursu w nagłówku.
  7. Załącznik nr 17 – uaktualniono materiał informacyjny dot. stosowania zasady konkurencyjności (wersja z maja 2018 r.).
Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.72 MB
REGULAMIN KONKURSU_002_2019_aktualizacja v 1_rej zm.pdfData dodania: 2019-05-31 13:52:01
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 234 KB
Zał. nr 12_Lista sprawdzajaca do wniosku_rej zm.pdfData dodania: 2019-05-31 13:52:01
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 725 KB
Zał. nr 17_Material_informacyjny_dot_stosowania_zasady_konkurencyjności.pdfData dodania: 2019-05-31 13:52:01

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego