Szukaj
 
     
   

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

2019-09-26

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/19 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej” złożony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi:  12 318 710,90 zł

Całkowita kwota projektu wynosi: 12 699 701,96 zł

Przewidywany czas realizacji projektu: od 23.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

Ocena merytoryczna II stopnia została zakończona: 23 września 2019 r.

Skład Zespołu Oceny Projektu Pozakonkursowego: Przewodniczący ZOPP: p. Leszek Buller, Zastępca Przewodniczącego ZOPP p. Marta Rudnik-Żelazowska, członkowie ZOPP: p. Paulina Chodyra, p. Arleta Siwek , p. Andrzej Tyc.

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego