Szukaj
 
     
   

Konkursy

Komunikat w sprawie potwierdzania partnerstwa ponadnarodowego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-10-04

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 nie ma obowiązku składania na etapie składania wniosku o dofinansowanie listu intencyjnego o współpracy ponadnarodowej.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-09-18

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Instytutu Matki i Dziecka

2018-08-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/18 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka”, złożony przez Instytut Matki i Dziecka.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-08-30

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że przedłuża proces oceny merytorycznej w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER do 30 września 2018 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-08-20

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2018-08-01

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-07-30

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-07-25

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-007/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 11 592 535,90 PLN, do łącznej wysokości 33 592 535,90 PLN. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 25.07.2018 r.

W załączeniu zaktualizowany Regulamin konkursu.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 (07.08.2018 r.)

2018-07-20

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 7 sierpnia 2018 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2018-07-18

W załączeniu Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17.

więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-07-12

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że przedłuża proces oceny merytorycznej w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER do 31 sierpnia 2018 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-29

W związku z prośbami wnioskodawców Centrum Projektów Europejskich, Instytucja Pośrednicząca  dla Działania 4.3 PO WER wydłuża nabór w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework do 8.08.2018r. do godz. 14:00, a także wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 29.06.2018 r.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-06-29

Centrum Projektów Europejskich informuje o planowanym zamknięciu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach tematów:

  1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
  3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Informujemy, że zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu, z dniem 31 października  2018 r. nastąpi zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA do dnia 31 października 2018 r. do godz. 14.00. 

 

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu, zgodnie z podanymi w niniejszym regulaminie terminami, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. IOK w ramach organizowanych posiedzeń KOP – zgodnie ze wskazanymi w regulaminie konkursu terminami rund oceny - systematycznie, przestrzegając kolejności wpływu wniosków, dokona ich oceny merytorycznej. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 31 października 2018 r. do godziny 14.00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:

1. I runda od 1 września 2018 r.

2. II runda od 2 listopada 2018 r.

Uwaga! Wnioski złożone w kolejnym dniu od daty rozpoczęcia I rundy oceny będą oceniane w ramach kolejnej rundy, tj. wnioski złożone: - do 31 sierpnia będą oceniane w I rundzie, - po 3 września do 31 października będą oceniane w II rundzie. 

Po zakończeniu każdej rundy oceny, IOK na swojej stronie internetowej opublikuje informacje o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu lub listy projektów, o której mowa w art. 46 ust.3 ustawy.

UWAGA: IOK może podjąć decyzję o skróceniu naboru (nie dotyczy pierwszej rundy), z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, i/lub nieuruchamianiu kolejnych rund. Co najmniej 7 dni przed planowanym skróceniem naboru (zamknięciem konkursu) IOK zamieszcza informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej i na portalu, wraz z uzasadnieniem.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po terminie jego zamknięcia będą odrzucane.

więcej...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-06-26

W załączeniu Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-21

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 19.06.2018 r.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-15

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2018 r.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty poza Common Framework

2018-06-12

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną, i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty dotyczące sieci współpracy

2018-05-30

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną, i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2018-05-28

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18, wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-05-18

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego