Szukaj
 
     
   

Konkursy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty dotyczące sieci współpracy

2018-05-30

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną, i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2018-05-28

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18, wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-05-18

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 (05.06.2018 r.)

2018-05-15

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Zmiana harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2018-04-30

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że przedłuża proces oceny merytorycznej w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER do 30 maja 2018r.

Poniżej zaktualizowany harmonogram.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-03-29

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 – druga aktualizacja Regulaminu

2018-03-23

W związku z koniecznością wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny oraz prośbę Instytucji Zarządzającej PO WER zgłoszoną pismem z dnia 20.03.2018 r., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 22.03.2018 r.

więcej...

Webinarium na temat konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-03-07

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER informuje, że w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 10:00 przeprowadzi transmisję na żywo, której przedmiotem będzie przedstawienie zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w Działaniu 4.3 PO WER w konkursie na projekty realizowane w ramach Common Framework (nr konkursu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18).

więcej...

Ważne informacje dotyczące konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-28

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER informuje, że na podanej poniżej stronie internetowej można znaleźć informacje o krajach UE, które ogłosiły konkursy w ramach Common Framework wraz z informacją o tematach konkursów:

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search/?f%5B0%5D=bundle%3Aesf_tnc_call_for_project

Informacje o Europejskim  programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, o którym mowa w kryterium dostępu nr 6 można znaleźć pod podanym poniżej linkiem:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1081

więcej...

Aktualizacja regulaminu konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-27

W związku z podjęciem uchwały nr 183 przez Komitet Monitorujący PO WER dotyczącej usunięcia kryterium dostępu nr 8 oraz koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 .

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

więcej...

Ważny komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-15

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER uchwały nr 183 z dnia 6 lutego 2018 r. zostaje usunięte kryterium nr 8 o brzmieniu: Jeden podmiot może wystąpić w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner – tylko 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.

Uchwała wraz z załącznikiem znajduje się poniżej.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2018-02-08

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 (22.02.2018 r.)

2018-02-02

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-01-19

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

W dniu 12 lutego 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o aktualizacji dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

W dniu 22 marca 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

W dniu 27 lutego 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-01-19

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Udostępnienie Bazy konkurencyjności dla wnioskodawców

2018-01-11

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy Bazy konkurencyjności, dzięki czemu od początku 2018 r. narzędzie to jest dostępne nie tylko dla beneficjentów realizujących projekty, ale również dla wnioskodawców planujących uzyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonych naborów.

W załączeniu znajduje się pismo Ministerstwa z informacją w ww. zakresie.

więcej...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-01-05

Poniżej znajdą Państwo plik zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-12-21

W związku z prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi  wydłużenia terminu naboru, wynikającymi z trudnościami w planowaniu projektów z partnerami ponadnarodowymi w okresie świątecznym, oraz pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowania partnerów ponadnarodowych w ramach projektów grantowych, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

Zmiany wchodzą w życie z dniem 21.12.2017 r.

więcej...

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-12-21

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 oraz po uwzględnieniu procedury odwoławczej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje uzupełnioną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2017-12-21

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego z komponentem ponadnarodowym realizowanym poza Common Framework wybrano do dofinansowania projekt pn. „Mistrzowie dydaktyki”, złożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego