Szukaj
 
     
   

Konkursy

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

2017-12-20

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Next step Poland”, złożony przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-12-13

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.12.2017 r.

więcej...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 oraz nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 – kwalifikowalność wydatków

2017-12-13

Zgodnie z pismem IZ PO WER z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: DZF-IV.7620.124.2017.DS) IP informuje, iż możliwe jest rozliczenie kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku podjęcia przez wnioskodawców aktywnych działań merytorycznych niezbędnych dla pozyskania uczestników. Definicja aktywnych działań merytorycznych znajduje się piśmie załączonym do komunikatu.

Każdorazowo wnioskodawca na etapie aplikowania o środki projektu powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-12-11

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 (08.12.2017 r.)

2017-11-27

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 8 grudnia 2017 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-11-20

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w ślad za spotkaniem informacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 .

Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosku w ramach konkursu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 20.11.2017 r.

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-10-26

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego PFRON

2017-10-24

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego z komponentem ponadnarodowym realizowanym poza Common Framework wybrano do dofinansowania projekt pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, złożony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-10-24

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

W dniu 11 grudnia 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 (10.11.2017 r.)

2017-10-23

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-10-19

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-10-16

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

UWAGA: zmiany maja charakter techniczny, nie wpływają na zakres i brzmienie kryteriów oceny projektu.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-10-10

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

W dniu 25 lipca 2018 r. wprowadzona została czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: czwarta aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadzona została trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 12 grudnia 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 20 listopada 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem:aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-10-09

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, konieczności stosowania aktualnie obowiązujących, zmienionych w sierpniu br., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego w  dniu 6 października br., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r.

więcej...

Komunikat Instytucji Pośredniczącej ws. harmonogramu naborów w ramach konkursów ogłaszanych roku 2017

2017-09-25

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. z zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustawkonieczna jest zmiana zakresu ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki projektów obowiązujących w ramach PO WER oraz minimalnego zakresu regulaminu konkursu.

W związku z tym zgodnie z poleceniem Instytucji Zarządzającej PO WER do czasu zakończenia prac nad ww. dokumentami nie będzie możliwe ogłaszanie konkursów i naborów. Z tego powodu konkursy w ramach Działania 4.3 POWER  zaplanowane do ogłoszenia we wrześniu zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu zmienionych dokumentów z IZ. 

więcej...

Ważny komunikat nt. sposobu obliczania kosztów pośrednich w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-09-14

Centrum Projektów Europejskich informuje, że koszty pośrednie w projekcie należy obliczać zgodnie z zasadami wynikającymi z punktu 8.4. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 

W załączeniu znajduje się szczegółowa informacja. 

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-09-11

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie stosowania aktualnie obowiązujących, zmienionych w sierpniu br., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon wakacyjny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 11.09.2017 r.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 (06.10.2017 r.)

2017-09-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z niewielką liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”, zaplanowane w dniu 6 października 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zmuszona jest zmienić miejsce organizacji spotkania oraz nieznacznie zmodyfikować agendę spotkania.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

W załączeniu znajduje się zaktualizowana agenda spotkania.

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”.

więcej...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-08-04

Poniżej znajdą Państwo plik zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego