Szukaj
 
     
   

Konkursy

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16

2016-10-17

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-09-12

W związku z koniecznością wprowadzenia zaleceń pokontrolnych Instytucji Zarządzającej POWER, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework:

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-08-26

W związku z koniecznością skorygowania oczywistych omyłek oraz w ślad za spotkaniem informacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych wnioskodawców, z uwagi na obligatoryjność zasady wzajemności w przedmiotowym konkursie, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework:

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2016-08-19

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framewor

2016-08-19

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

więcej...

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2016-08-19

IP-CPE publikuje listę projektów skierowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny merytorycznej w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framework, ogłoszonym w ramach IV Osi PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

więcej...

Informacja uzupełniająca do Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework

2016-08-09

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nowe rozwiązanie, wypracowane w projekcie, nie może powielać rozwiązań wypracowanych w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Sspołecznych (The Employment and Social Innovation Programme, EaSI). Weryfikacja tego aspektu będzie prowadzona w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy we wniosku oraz następnie podczas kontroli realizacji projektu.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-08-01

W związku z zaleceniami po kontroli Instytucji Zarządzającej POWER przeprowadzonej w dniach 15-17 czerwca 2016 r. dotyczącymi stosowania oceny formalno-merytorycznej w konkursach ogłaszanych przez Centrum Projektów Europejskich w ramach Działania 4.3 PO WER, wprowadza się w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00–IP.07-00-07-004/16 zapisy dopuszczające zastosowanie ww. trybu oceny. Wybór trybu będzie uzależniony od liczby złożonych wniosków. Dodatkowo usunięto z Regulaminu oczywistą omyłkę odnoszącą się do refundacji kosztów partnera ponadnarodowego. W ramach Common Framework dopuszczalna jest jedynie zasada wzajemności.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 (17.08.2016 r.)

2016-08-01

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16

2016-07-29

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2016-07-28

W związku z zaleceniami po kontroli Instytucji Zarządzającej POWER przeprowadzonej w dniach 15-17 czerwca 2016 r. dotyczącymi stosowania oceny formalno-merytorycznej w konkursach ogłaszanych przez Centrum Projektów Europejskich w ramach Działania 4.3 PO WER, wprowadza się w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00–IP.07-00-07-003/16 zapisy dopuszczające zastosowanie ww. trybu oceny. Wybór trybu będzie uzależniony od liczby złożonych wniosków.   

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 (23 sierpnia 2016 r.)

2016-07-27

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 23 sierpnia 2016 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-07-08

W związku z omyłką dotyczącą minimalnego okresu naboru wniosków o dofinansowanie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmianę w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework, dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 19–30 września br.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-06-30

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na  projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2016-06-14

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 7 lipca 2016 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik.

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2016-06-08

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na  projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

2016-05-04

Instytucja Zarządzająca PO WER przypomina o konieczności uregulowania kwestii powierzania danych osobowych w umowach o partnerstwie. Szczegółowe informacje i wskazówki znajdują się w piśmie załączonym poniżej.

więcej...

Ramowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2016-05-02

Zapraszamy do zapoznania sie z ramowym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16.

więcej...

Ramowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-05-02

Zapraszamy do zapoznania sie z ramowym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16.

więcej...

Planowane jest powtórne ogłoszenie konkursu z 2015 r. na projekty z komponentem ponadnarodowym (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

2016-04-19

Centrum Projektów Europejskich  zaplanowało powtórne ogłoszenie konkursu z 2015 r. na projekty z komponentem ponadnarodowym (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

UWAGA! Nie oznacza to, że konkurs ogłoszony w 2015r. (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15) został unieważniony. Powtórne ogłoszenie konkursu oznacza uruchomienie dodatkowego konkursu w ramach tych samych tematów oraz na podstawie podobnych kryteriów wyboru projektów.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego