Szukaj
 
     
   

Konkursy

Ramowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2016-05-02

Zapraszamy do zapoznania sie z ramowym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16.

więcej...

Ramowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-05-02

Zapraszamy do zapoznania sie z ramowym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16.

więcej...

Planowane jest powtórne ogłoszenie konkursu z 2015 r. na projekty z komponentem ponadnarodowym (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

2016-04-19

Centrum Projektów Europejskich  zaplanowało powtórne ogłoszenie konkursu z 2015 r. na projekty z komponentem ponadnarodowym (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

UWAGA! Nie oznacza to, że konkurs ogłoszony w 2015r. (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15) został unieważniony. Powtórne ogłoszenie konkursu oznacza uruchomienie dodatkowego konkursu w ramach tych samych tematów oraz na podstawie podobnych kryteriów wyboru projektów.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-03-24

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów, które budziły wątpliwości potencjalnych projektodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16  na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy.

więcej...

Przewidywany harmonogram zakończenia oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2016-03-15

Uprzejmie informujemy, że aktualnie Centrum Projektów Europejskich kończy proces weryfikacji kart oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 

więcej...

Zmiana wzoru umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2016-03-14

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów wzoru umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu (umowy ryczałtowe) zweryfikowano treść dokumentów.

więcej...

Zmiana wzoru umowy/porozumienia o dofinansowanie oraz umowy/porozumienia o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) do konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-03-14

W związku z aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie projektu przez IZ POWER, wprowadza się stosowne zmiany do treści wzoru umów/porozumienia o dofinansowanie projektu oraz wzoru umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe). Zmiany wprowadzone ww. aktualizacją wzoru umowy mają głównie charakter redakcyjny.

więcej...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2016-03-11

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Jak skorzystać z programu" w kategorii FAQ zamieszczono plik zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16.

więcej...

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-03-02

Uprzejmie informujemy, że prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 21 marca 2016 r., zostały dodane do niniejszego ogłoszenia jako załącznik.

Ocena spotkania informacyjnego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16, które odbyło się w dniu 21 marca 2016 r., przez uczestników.

Ocena spotkania prowadzona jest za pomocą ankiet. Jeżeli ktoś z Państwa uczestniczył w spotkaniu, ale nie przekazał wypełnionej ankiety na koniec spotkania, prosimy o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie w wersji elektronicznej oraz przesłanie na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl do 25 marca br. Z góry dziękujemy.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

2016-02-29

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2016-02-18

W związku z otrzymaniem stanowiska IZ POWER w zakresie możliwości zastosowania zasady proporcjonalności w odniesieniu do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00 – IP.07-00-07-01/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, w tym dodaje się wzory umów o dofinansowanie zawierające doprecyzowanie w zakresie powyższej zasady.

więcej...

Uchwała Komitetu Monitorującego POWER w sprawie Rocznego Planu Działania CPE na 2016 rok

2016-01-21

25 listopada 2015 r. Komitet Monitorujący PO WER podjął uchwałę nr 40 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich.

więcej...

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2016-01-13

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framework

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

2015-12-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

IOK uprzejmie informuje, że aktualnie trwa rozstrzyganie protestów dotyczących oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-11-24

IOK uprzejmie informuje, że aktualnie trwa rozstrzyganie protestów dotyczących oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framework. Prowadzone  są również intensywne przygotowywania kolejnego konkursu, z terminem ogłoszenia w grudniu br. W związku z powyższym informujemy, że proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ww. konkursie może się wydłużyć. Wstępnie zakłada się, że ocena merytoryczna zakończy się na przełomie lutego i marca 2016 r. Wpływ na ten termin ma również włączenie, w obecnej perspektywie finansowej, do etapu oceny merytorycznej procesu negocjacji prowadzonych w wyniku tej oceny.

więcej...

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza CF

2015-11-17

Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich (IP-CPE) informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framework.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-29

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Koszty pośrednie i sposób ich wyliczenia – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-09

Podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o: wartość wydatków poniesionych przez partnerów ponadnarodowych w przypadku ponoszenia wydatków przez partnerów ponadnarodowych w projektach współpracy ponadnarodowej.

Jak przeprowadzić tę czynność w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)?

W przypadku ponoszenia wydatków przez partnera ponadnarodowego należy uwzględnić te wydatki
w budżecie projektu. Następnie po wprowadzeniu do budżetu projektu wartości kosztów pośrednich, wartość ta powinna zostać odpowiednio ręcznie pomniejszona (podstawa wyliczania kosztów pośrednich powinna być pomniejszona o ww. wydatki). SOWA dopuszcza możliwość pomniejszenia wartości kosztów pośrednich (dla poszczególnych lat) poprzez edycję pól w Szczegółowym budżecie. Tym samym SOWA nie zapewnia automatycznych wyliczeń w tym zakresie.

więcej...

Wkład własny w kosztach pośrednich i sposób ich wyliczenia – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-09

Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

Jak przeprowadzić tę czynność w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)?

W polach kosztów pośrednich dla poszczególnych lat należy wprowadzić wartość kosztów pośrednich pomniejszoną o wartość wkładu własnego - takie wyliczenie należy przeprowadzić poza systemem. Po wprowadzeniu do budżetu projektu wartości kosztów pośrednich, wartość ta powinna zostać odpowiednio ręcznie pomniejszona (podstawa wyliczania kosztów pośrednich powinna być pomniejszona o ww. wydatki). SOWA dopuszcza możliwość pomniejszenia wartości kosztów pośrednich (dla poszczególnych lat) poprzez edycję pól w Szczegółowym budżecie. Dodatkowo sposób wyliczenia wkładu własnego należy opisać w obowiązkowym polu "Uzasadnienie dla przewidywanego w projekcie wkładu własnego... " pod szczegółowym budżetem projektu.

więcej...

UWAGA! Wydłużenie terminu naboru - zmiana Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-09

Zmiana Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 – wydłużenie terminu naboru wniosków do 18.09.2015 r. do godziny 12.00.

UZASADNIENIE WYDŁUŻENIA TERMINU NABORU:

W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Wnioskodawców, wskazującymi na niedostosowanie systemu SOWA do specyfiki projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym, a co za tym idzie koniecznością wypracowania rozwiązania zgłaszanych kwestii problemowych z Instytucją Zarządzającą PO WER, termin naboru został wydłużony.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego