Szukaj
 
     
   

Konkursy

Przypisywanie wydatków partnerowi ponadnarodowemu z budżetu PO WER – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-09

W sytuacji pokrywania wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego z budżetu PO WER, w szczegółowym budżecie projektu należy postępować zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER.

Oznacza to, że jeśli projekt ma być realizowany w partnerstwie (zarówno krajowym jak i ponadnarodowym) przy każdym wydatku należy z listy rozwijanej wybrać nazwę partnera, który będzie dany wydatek ponosić (partnerzy przypisywani są do zadań zgodnie z opisem w rozdziale IV Instrukcji).

więcej...

Grupa docelowa w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-04

Grupę docelową w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 stanowią użytkownicy wskazani w kryteriach dostępu dla poszczególnych tematów oraz grupy osób/podmioty, na rzecz których działają użytkownicy oraz których problemy chcemy zniwelować dzięki realizacji projektu. Ta druga kategoria wynika z brzmienia danego kryterium dostępu lub tematu, np. w temacie nr 7 są to uczniowie szkół i placówek oświatowych kształcenia ustawicznego.

Obydwie ww. kategorie (użytkownicy oraz grupy osób/podmioty, na rzecz których działają użytkownicy) stanowią zasadniczą i obowiązkową grupę docelową w ramach projektów realizowanych w ramach konkursu.

więcej...

Zatrudnienie personelu projektu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-04

Personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariusze wykonujących świadczenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej...

Załączniki dotyczące pomocy de minimis do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-08-28

W ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 w przypadku występowania pomocy de minimis, wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie właściwe załączniki odnoszące się do pomocy de minimis. Wymagane załączniki zostały wskazane w § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 lipca br. w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 1073), i muszą one być zgodne z wzorami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

więcej...

Wybór partnerów w ramach współpracy ponadnarodowej

2015-08-28

1. Wyboru partnerów do projektów ze współpracą ponadnarodową dokonujemy w oparciu o zapisy 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.  Zgodnie z zapisami tego artykułu, w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

więcej...

Robocze tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu

2015-07-28

Centrum Projektów Europejskich, na potrzeby konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym,realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, przygotowało robocze tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu do wykorzystania przez wnioskodawców w celu ich wsparcia przy nawiązywaniu partnerstw ponadnarodowych

więcej...

Wyjaśnienie dot. Regulaminu konkursu nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/15 w zakresie aspektów społ. podczas udzielania zam. pub. w ramach projektów POWER

2015-07-28

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w odniesieniu do projektów dofinansowanych w ramach niniejszego konkursu w zakresie stosowania aspektów społecznych podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, stosowana będzie interpretacja zapisów pkt. 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach ERFF, EFS oraz FS na lata 2014-2020 opracowana przez IZ PO WER. Interpretacja znajduje się w załączonym pliku.

więcej...

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

2015-07-14

Centrum Projektów Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zapisów regulaminu konkursu, w szczególności w zakresie procedury składania wniosków o dofinansowanie, kryteriów wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 lipca (piątek) 2015 r., o godzinie 11.00, w Warszawie w JM Hotel, ul. Grzybowska 45.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-06-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków:

Od 1 września 2015 r. do 18 września 2015 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
    oraz
  2. w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 18.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

77 637 335,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.

więcej...

Roczny Plan Działania Centrum Projektów Europejskich (2015)

2015-06-29

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznym Planem Działania (RPD) Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zawierającym informacje o konkursach planowanych do ogłoszenia przez CPE w 2015 roku.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego