Szukaj
 
     
   

Aktualności

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2018-08-01

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 

więcej...

Nabór ekspertów zewnętrznych

2018-08-01

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza nabór ekspertów zewnętrznych.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-07-30

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-07-25

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-007/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 11 592 535,90 PLN, do łącznej wysokości 33 592 535,90 PLN. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 25.07.2018 r.

W załączeniu zaktualizowany Regulamin konkursu.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 (07.08.2018 r.)

2018-07-20

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 7 sierpnia 2018 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2018-07-18

W załączeniu Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17.

więcej...

Środki z PO WER dla CASE oraz IFR

2018-07-17

W piątek 13 lipca w siedzibie CPE podpisane zostały umowy z fundacją Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE) oraz stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Brały one udział w naborze wniosków w programie Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Konkurs był prowadzony w dniach od 31 sierpnia do 3 października 2017 roku, wpłynęło 30 wniosków.  

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-29

W związku z prośbami wnioskodawców Centrum Projektów Europejskich, Instytucja Pośrednicząca  dla Działania 4.3 PO WER wydłuża nabór w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework do 8.08.2018r. do godz. 14:00, a także wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 29.06.2018 r.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-06-29

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu, zgodnie z podanymi w niniejszym regulaminie terminami, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. IOK w ramach organizowanych posiedzeń KOP – zgodnie ze wskazanymi w regulaminie konkursu terminami rund oceny - systematycznie, przestrzegając kolejności wpływu wniosków, dokona ich oceny merytorycznej. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 31 października 2018 r. do godziny 14.00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:

1. I runda od 1 września 2018 r.

2. II runda od 2 listopada 2018 r.

Uwaga! Wnioski złożone w kolejnym dniu od daty rozpoczęcia I rundy oceny będą oceniane w ramach kolejnej rundy, tj. wnioski złożone: - do 31 sierpnia będą oceniane w I rundzie, - po 3 września do 31 października będą oceniane w II rundzie. 

Po zakończeniu każdej rundy oceny, IOK na swojej stronie internetowej opublikuje informacje o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu lub listy projektów, o której mowa w art. 46 ust.3 ustawy.

UWAGA: IOK może podjąć decyzję o skróceniu naboru (nie dotyczy pierwszej rundy), z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, i/lub nieuruchamianiu kolejnych rund. Co najmniej 7 dni przed planowanym skróceniem naboru (zamknięciem konkursu) IOK zamieszcza informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej i na portalu, wraz z uzasadnieniem.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po terminie jego zamknięcia będą odrzucane.

więcej...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2018-06-26

W załączeniu Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-21

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 19.06.2018 r.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-06-15

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2018 r.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty poza Common Framework

2018-06-12

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną, i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty dotyczące sieci współpracy

2018-05-30

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną, i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2018-05-28

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18, wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

więcej...

Koncerty w Polsce na 15-lecie współpracy PBU

2018-05-24

Rok 2018 to czas świętowania 15-lecia współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej. Z tej okazji, Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Oddziałami Programu organizuje serię wydarzeń „Melodie Pogranicza”, które mają uczcić tę niezwykłą rocznicę. W każdym regionie Programu zostanie zorganizowany darmowy koncert dla wszystkich chętnych, w miejscach istotnych z punktu widzenia Programu, związanych ze zrealizowanymi projektami w ramach trzech Programów Współpracy (2004-2006, 2007-2013, 2014-2020). Koncerty w Polsce odbędą się w Sokołowie Podlaskim, Lublinie, Hajnówce i Polańczyku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego świętowania!

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 (05.06.2018 r.)

2018-05-15

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich zamknięte 1 czerwca

2018-05-13

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 czerwca 2018 roku Centrum Projektów Europejskich będzie nieczynne.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich czynne 12 maja

2018-05-10

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 maja 2018 roku Centrum Projektów Europejskich będzie czynne w przedłużonych godzinach 8.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy. 

więcej...

Nowości w programach transgranicznych z Niemcami i Rosją

2018-05-10

Od 9 kwietnia do 9 czerwca 2018 r. potrwa przyjmowanie wniosków w programie Interreg - Polska- Saksonia 2014-2020. Nieco dłużej, bo od 16 kwietnia do 16 lipca można składać wnioski o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.  

więcej...

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego