Szukaj
 
     
   

Aktualności

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-10-24

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

W dniu 11 grudnia 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 (10.11.2017 r.)

2017-10-23

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-10-19

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-10-16

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

UWAGA: zmiany maja charakter techniczny, nie wpływają na zakres i brzmienie kryteriów oceny projektu.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-10-10

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

W dniu 25 lipca 2018 r. wprowadzona została czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: czwarta aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadzona została trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 12 grudnia 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W dniu 20 listopada 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-10-09

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, konieczności stosowania aktualnie obowiązujących, zmienionych w sierpniu br., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego w  dniu 6 października br., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r.

więcej...

Centralny Punkt Informacyjny FE zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla NGO”

2017-10-02

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie dla NGO”. Spotkanie odbędzie się 10 października 2017 r. w godzinach 10:00-13:00 w sali N035 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie.

więcej...

Kolejne dotacje na projekty współpracy w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk

2017-09-29

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i pozycji ekonomicznej MŚP, współpraca transgraniczna w obszarze zrównoważonej turystyki i skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu Morza Bałtyckiego to najważniejsze zadania programu Południowy Bałtyk - podkreślił wiceminister Adam Hamryszczak, który podziękował wnioskodawcom uczestniczącym w spotkaniu, podczas którego podpisano umowy na dofinansowanie projektów z województwa pomorskiego. Uroczystość miała miejsce 26 września w siedzibie UW Województwa Pomorskiego w Gdańsku. WS Programu Interreg Południowy Bałtyk także uczestniczył w spotkaniu na zaproszenie Wojewody Pomorskiego, pana Dariusza Drelicha.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

2017-09-28

Centrum Projektów Europejskich po raz kolejny wzięło udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Dyrektor CPE pan Leszek Buller uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. "Źródła transgranicznego finansowania rozwoju lokalnego", a przedstawiciele WST Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 informowali o aktualnym stanie wdrażania tego największego programu współpracy na zewnętrznych, lądowych granicach UE.  

więcej...

Komunikat Instytucji Pośredniczącej ws. harmonogramu naborów w ramach konkursów ogłaszanych roku 2017

2017-09-25

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. z zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustawkonieczna jest zmiana zakresu ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki projektów obowiązujących w ramach PO WER oraz minimalnego zakresu regulaminu konkursu.

W związku z tym zgodnie z poleceniem Instytucji Zarządzającej PO WER do czasu zakończenia prac nad ww. dokumentami nie będzie możliwe ogłaszanie konkursów i naborów. Z tego powodu konkursy w ramach Działania 4.3 POWER  zaplanowane do ogłoszenia we wrześniu zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu zmienionych dokumentów z IZ. 

więcej...

Ważny komunikat nt. sposobu obliczania kosztów pośrednich w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-09-14

Centrum Projektów Europejskich informuje, że koszty pośrednie w projekcie należy obliczać zgodnie z zasadami wynikającymi z punktu 8.4. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 

W załączeniu znajduje się szczegółowa informacja. 

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-09-11

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie stosowania aktualnie obowiązujących, zmienionych w sierpniu br., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon wakacyjny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 11.09.2017 r.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 (06.10.2017 r.)

2017-09-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z niewielką liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”, zaplanowane w dniu 6 października 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zmuszona jest zmienić miejsce organizacji spotkania oraz nieznacznie zmodyfikować agendę spotkania.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

W załączeniu znajduje się zaktualizowana agenda spotkania.

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

2017-08-29

Centrum Projektów Europejskich zostało Partnerem  XXVII Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 5-7 września 2017 w Krynicy-Zdroju pod hasłem: „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Udział CPE to głównie współpraca merytoryczna z organizatorem Forum – Instytutem Studiów Wschodnich. Eksperci z CPE wezmą udział w debatach oraz będą prowadzić konsultacje na stoisku informacyjnym CPE (w Pawilonie Małopolska). Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza natomiast na dwa spotkania informacyjne:  „Fundusze Europejskie na rozwój gmin, miast i regionów” oraz „Współpraca transgraniczna i ponadnarodowa – możliwości dofinansowania projektów JST i NGO”.

więcej...

Konkurs na Ekspertów zewnętrznych do kontroli POWER

2017-08-25

Centrum Projektów Europejskich pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 4.3 POWER poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów zewnętrznych do przeprowadzania kontroli na miejscu, w tym wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 –2020.

więcej...

Biuro CPE zamknięte 14 i 15 sierpnia

2017-08-10

Uprzejmie informujemy, że 14 i 15 sierpnia b.r. biuro CPE w Warszawie wraz z Centralnym Punktem Informacyjnym FE oraz biura Wspólnych Sekretariatów Technicznych w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Olsztynie będą zamknięte. Zapraszamy ponownie od 16 sierpnia. 

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-08-04

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.08.2017 r.

więcej...

Przedłużony termin na składanie ofert w konkursie na Ekspertów do spraw pomocy publicznej

2017-07-31

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu na składanie ofert w naborze Ekspertów do spraw pomocy publicznej .

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2017-07-12

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

2017-07-11

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w godzinach 10:00-14:00 w sali A  w budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

więcej...

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego