Zalecenia IP dla Beneficjentów Działania 4.3 PO WER w związku z pandemią

W związku z tym, że projekty realizowane w ramach EFS są w sposób szczególny narażone na konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg działań mających na celu zminimalizowanie wpływu pandemii na realizację projektów.

Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką w przedmiotowym przypadku stanowi pandemia koronawirusa, dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego jednostkowego przypadku.

Ze względu na fakt, że sytuacja w poszczególnych projektach może być różna i wynikać zarówno ze specyfiki danego projektu, stadium jego realizacji, jak i obszaru działalności Beneficjenta, zasadność podjęcia proponowanych, dodatkowych działań będzie rozstrzygana indywidualnie. Centrum Projektów Europejskich, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 POWER prosi Beneficjentów o niezwłoczne zgłaszanie potrzeb i trudności występujących w projektach bezpośrednio do opiekunów projektów.

W załączeniu znajduje się opis działań możliwych do podjęcia w zakresie realizacji i rozliczania projektów w związku z koronawirusem. 

Pliki do pobrania