Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w ramach PO WER

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż zgodnie z art. 599 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Organ kontroli określa wzór kwestionariusza kontroli zawierający szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli, zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli, oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli.

Jednocześnie w myśl art. 600 ust. 2 ustawy Pzp Organ kontroli jest związany zakresem zagadnień, jakie określił w kwestionariuszu kontroli zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER przekazuje kwestionariusz kontroli, opracowany na potrzeby kontroli zamówień publicznych prowadzonych w ramach PO WER. Przedmiotowy kwestionariusz opiera się na zakresie kontroli zamówień, wskazanym w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu.

Kwestionariusz kontroli jest dostępny pod adresem: https://bip.cpe.gov.pl/p2568/informacje-ogolne/kontrola-pzp-po-wer-2014-2020