logo CPE

2023-01-13

Podręczniki i dokumenty 2014-2020

Dokumentacja do perspektywy finansowej 2014-2020 opracowana przez Wspólne Sekretariaty poszczególnych Programów Współpracy INTERREG 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Program Interreg Europa Środkowa  (Interreg Central)

 1. Podręcznik partnera projektu: Implementation Manual
 2. Poradnik - Poradnik Beneficjenta CEP
 3. Pytania i odpowiedzi 
 4. Strona internetowa programu: www.interreg-central.eu
 5. Kluczowe dokumenty -

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic)

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - Poradnik BSR 
 3. Strona internetowa programu: www.interreg-baltic.eu
 4. Kluczowe dokumenty i narzędzia - 

Program Interreg Europa (Intererg Europe)

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - Poradnik Programu Interreg Europa (Intererg Europe)
 3. Pytania i odpowiedzi 
 4. Strona internetowa programu: www.interregeurope.eu
 5. Kluczowe dokumenty - 

Program URBACT III

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - Materiał Pomocniczy
 3. Pytania i odpowiedzi 
 4. Strona internetowa programu: www.urbact.eu

Program INTERACT

Celem Programu INTERACT jest poprawa zdolności instytucjonalnych oraz wydajności administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania i kontroli nad programami EWT,

b) osiągania i przekazywania wyników programu,

c) zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (EUWT, Fundusze Odnawialne, strategie makroregionalne itp.).

W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków. Działalność programu polega na świadczeniu pomocy eksperckiej administracjom narodowym i instytucjom programowym zaangażowanym w realizację EWT.

Strona internetowa programu: www.interact-eu.net

Pytania i odpowiedzi- 

Matryca kosztów kwalifikowalnych

 

 

Dokumenty ogólne dotyczące kontroli I stopnia

1. Ustawa wdrożeniowa

2. Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - obow. do 14.08.2020

3. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansownym ze środków Unii Europejskiej

4. Kryteria oceny ofert

5. Pozacenowe kryteria ofert

6. Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

7. Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

8. Identyfikacja przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

9. Ogólne dokumenty dotyczące kwalifikowania wydatków (serwis INTERACT)

10. Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień

11. Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej -obow od 14.08.2020

12. Załączniki  do Wytycznych  dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - obow od 14.08.2020

Pliki do pobrania