logo CPE

2019-12-06

UKSW Beneficjentem Działania 4.3 POWER

W dniu 5 grudnia 2019 r., w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 POWER.

Całkowita wartość projektu wynosi 838 470,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości: 813 315,90 zł.

Projekt ma na celu wypracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz ze standardem obsługi dla osób niemówiących lecz posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (AAC) oraz dla osób wymagających wydłużonego czasu w komunikacji.

 

Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi (zwany dalej modelem) dotyczył będzie 

w szczególności obsługi mieszkańców w urzędzie, w jednostkach pomocy społecznej, spółkach samorządowych świadczących usługi użyteczności publicznej, samorządowych instytucjach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, szpitalach i innych instytucjach podległych samorządom.

 

W projekcie odbędzie się testowe wdrożenie u partnera – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla grupy min. 20 pracowników podległych jednostek oraz powstanie kurs e-learningowy, rekomendacje i instrukcje wdrożeniowe dla dalszych użytkowników.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.

 

Partnerami krajowymi w projekcie są:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa;

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Partnerem ponadnarodowym został:

Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Frderung der Integration von Menschen mit Behinderungen (KI-I) z Austrii (Linz).

 

W uroczystości wzięli udział:

Ze strony Instytucji Pośredniczącej POWER:

dr Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich,

Marcin Tylczyński - Naczelnik Wydziału Projektów EFS,

Maciej Jamrozik - główny specjalista z Wydziału Projektów EFS oraz

Andżelika Wierzbicka – starszy specjalista z Wydziału Finansowego.

 

Ze strony Beneficjenta – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, prorektor ds. ogólnych i rozwoju,

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – Rzecznik Praw obywatelskich VI kadencji.