logo CPE

Równość szans

Jedną z podstawowych zasad korzystania z funduszy europejskich jest konieczność zapewnienia spójności celów osiąganych w ramach operacji współfinansowanych z funduszy europejskich z innymi politykami Wspólnoty.
Polityka równości szans, zakazująca jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest jedną z kluczowych polityk unijnych, której aktywne wdrażanie promuje zarówno Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju, jak i Odnowiona Strategia Lizbońska. Centrum Projektów Europejskich, jako instytucja wspierająca wdrażanie programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, aktywnie uczestniczy w realizacji polityki równych szans, w szczególności oferując zatrudnienie osobom niepełnosprawnym.

Dyrektywa Rady 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudniania i pracy, która wyznacza ogólne ramy dla walki z dyskryminacją m.in. ze względu na niepełnosprawność dopuszcza możliwość stosowania w procesie rekrutacji preferencji dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, w celu zapewnienia całkowitej równości w życiu zawodowym, zasada równości traktowania (tj. zasada braku jakiejkolwiek dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej) nie stanowi przeszkody dla utrzymywania lub przyjmowania (...) szczególnych środków mających zapobiegać lub wyrównywać niedogodności spowodowanych m.in. niepełnosprawnością. 

Szczegółowe informacje na temat zasad stosowanych przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można uzyskać pod nr telefonu: (22) 378-31-06.

Opublikowano: 14.01.2019 11:17:29

Przez: Administrator