logo CPE

2021-07-27

Podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny”

W dniu 30 lipca 2021 r. odbędzie się uroczyste spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dofinansowanie projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Poleskim Parku Narodowym.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r. przez Beneficjenta PFRON w partnerstwie ponadnarodowym z niemieckim partnerem: fundacją Global Nature Fund oraz polskim partnerem: Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 7 308 125,00 PLN.

Celem głównym projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Turystyka i rekreacja są ważnymi elementami w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniają się nie tylko do podniesienia sprawności i wydolności organizmu, ale również pozytywnie wpływają na stan psychiczny. Uprawianie turystyki skutkuje ogólnym polepszeniem samopoczucia, przywróceniem wiary we własne siły oraz uzyskaniem równowagi emocjonalnej. Co bardzo istotne, projekt wpisuje się w politykę państwa w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz stanowić będzie ważny wkład w rozwój dostępnej turystyki przyrodniczej w Polsce.

Wypracowany model zostanie pilotażowo wdrożony w 10 parkach przyrodniczych, które – wraz ze swoimi pracownikami – stanowią grupę docelową projektu. Parki jako grantobiorcy w ramach projektu zostaną wyłonione w trybie konkursowym, z dbałością o to, aby były możliwie jak najbardziej zróżnicowane pod względem charakterystyki przyrodniczej – górskiej, morskiej i śródlądowo-akwenowej.

Rezultatem projektu będzie opracowanie ramowego modelu dostępności, zawierającego ujednolicone podejście metodologiczne, praktyczne rekomendacje konkretnych rozwiązań oraz określenie metod służących monitorowaniu i ocenie stopnia ich realizacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obecnie realizatorem dwóch projektów w ramach Działania 4.3 PO WER:

  1. „Kultura bez barier” – projekt realizowany od maja 2021 r. do października 2023 r. w partnerstwie ponadnarodowym z niemieckim partnerem Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz polskimi partnerami Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Fundacją Kultury bez Barier. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 25 119 600,00 zł.
  2. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” – projekt realizowany od czerwca 2021 r. do listopada 2023 r. w partnerstwie ponadnarodowym z duńskim partnerem Instituttet for Blinde og Svagsynede oraz polskimi partnerami Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 6 208 708,00 zł.

Opublikowano: 27.07.2021 11:47:06

Przez: Joanna Janiszewska

Zmiany treści (1)

Pokaż

  • Przez:

    Magdalena Okulska

    Data:

    31.07.2021 14:41:20