logo CPE

2024-05-22

Szkolenie „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE w perspektywie finansowej 2021-2027”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w formule ON-LINE pt. „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Spotkanie odbędzie się 4.06.2024 r. w godzinach 9:00-15:15.

 

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej i zainteresowane podniesieniem wiedzy w zakresie zasad stosowania zasady konkurencyjności oraz aspektów udzielania zamówień do 130 tys. złotych w świetle obowiązującej ustawy w kontekście projektów finansowanych ze środków FE w perspektywie 2021-2027. Szkolenie będzie pozwalało uporządkować wiedzę w zakresie procesu prawidłowego wyłonienia wykonawcy, wyboru oferty - w zależności od tego czy beneficjent jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych, czy też nie. Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,  EFS Plus, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 

Program spotkania:

godz. 9-10.30: moduł I:

Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE (koncentracja uwagi na wspólnych elementach tych dokumentów):

 • dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego
 • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 • ustawa o finansach publicznych.
 • Zalecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, UZP i innych instytucji zarządzających (rozpatrywanie sytuacji problemowych związanych z zamówieniami publicznymi pod kątem FE).

 

godz. 10.30-10.45- przerwa

 

godz. 10.45-12.15 moduł II:

 • Sposoby i tryby wyboru wykonawców
 • Szacowanie wartości
 • Portal Baza Konkurencyjności (BK2021), upublicznianie postępowania (ogłoszenia)
 • Kryteria oceny ofert
 • Zasada konkurencyjności w praktyce: zastosowanie/ wyłączenia stosowania
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia: szacowanie wartości zamówienia
 • Rozróżnienie i plan zamówień powyżej i poniżej 130 000 zł

 

godz.12.15-12.30 przerwa

 

godz. 12.30-14.00 moduł III:

 • Warunki udziału i kryteria oceny ofert
 • Tworzenie Opisu przedmiotu zamówienia
 • Wybór oferty i dokumentowanie zamówienia
 • konflikt interesów, kary umowne, protokół

 

godz.14.00-14.15 przerwa

 

godz. 14.15-15.15 moduł IV: Zawieranie umowy w sprawie zamówienia i jej realizacja z wykonawcą.

 

godz. 15.15 - zakończenie szkolenia

 

 

Jak wziąć udział w spotkaniu?

UWAGA! Rekrutacja została zakończona. 

 

Spotkanie odbędzie się z użyciem platformy ZOOM Meeting. Osoby zgłoszone na spotkanie otrzymają linka umożliwiającego zalogowanie się na platformie, gdzie będą uczestniczyć w spotkaniu.   

Spotkanie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do 31.05.2024 r. włącznie lub do wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji w celu umożliwienia udziału jak najszerszemu gronu beneficjentów.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Organizator:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa

 

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: spotkania@cpe.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 378 31 77.

Opublikowano 22.05.2024 11:08:35

przez: Zuzanna Kowalczyk

Zmiany treści (1)

Pokaż

 • przez:

  Zuzanna Kowalczyk

  Data:

  24.05.2024 15:15:52