logo CPE

2023-01-11

Wydział Kontroli

Centrum Projektów Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 pełni funkcję kontrolera I stopnia dla programów:   

  • Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region);
  • Program dla Europy Środkowej (Interreg Central Europe),
  • INTERREG EUROPE
  • URBACT III.

 

Centrum Projektów Europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 pełni rolę  kontrolera krajowego dla  programów:

  • Region Morza Bałtyckiego 2021-2027,
  • Europa Środkowa 2021-2027,
  • Interreg Europa 2021-2027,
  • URBACT IV.

 

Realizacja zadań kontrolera ma na celu weryfikację wniosków o płatność oraz wystawienie certyfikatu wydatków, potwierdzającego że:

  • dofinansowane produkty i usługi zostały zapłacone i dostarczone;
  • projekt jest realizowany zgodnie z mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym, oraz zasadami określonymi w dokumentach programowych, (wytycznymi Komisji Europejskiej, wytycznymi właściwego ministra, prawem krajowym, warunkami wsparcia projektu, zasadami rozporządzenia ogólnego).

Kontrola jest scentralizowana i bezpłatna dla polskich partnerów.

 

Uruchomienie mechanizmu wsparcia finansowego dla polskich NGOs – beneficjentów Interreg

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udziela wsparcia finansowego w realizacji projektów polskim beneficjentom programów Interreg 2021-2027 z sektora NGO oraz beneficjentom Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

Wsparcie finansowe będzie przekazywane na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 50%

dla NGOs, a dla beneficjentów FMP – 10% kwoty EFRR, która jest zaplanowana w projekcie Interreg dla beneficjenta. Wsparcie ma charakter zwrotny i nie jest oprocentowane.

Wnioski są realizowane według kolejności złożenia, a środki przeznaczone na ten cel są ograniczone.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania i zwrotu wsparcia finansowego, a także dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos-beneficjentow-interreg