logo CPE

2023-01-12

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym funkcjonująca w Wydziale Kontroli CPE jako jednostce pełniącej funkcje kontrolera krajowego / kontrolera I stopnia w ramach programów współpracy transnarodowej oraz międzyregionalnej.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Wydział Kontroli CPE jako jednostka pełniąca funkcje kontrolera krajowego / kontrolera I stopnia w ramach programów współpracy transnarodowej oraz międzyregionalnej, zwany dalej FLC, zobowiązany jest do wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka.

FLC realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, również dotyczącymi współpracy z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i/lub w zakresie prowadzenia spraw o nadużycia finansowe i wynikających z nich przestępstw. Polityka opiera się także na dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w dziedzinie wykrywania  i zwalczania nadużyć finansowych.

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego w ramach działania FLC

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach działania FLC wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego.

Informacje na temat nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów uprzejmie prosimy zgłaszać:

 • pocztą na adres:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

naruszenia@cpe.gov.pl

Dokumenty dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Celem zwiększenia świadomości w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, FLC rekomenduje zapoznanie się z poniżej przedstawionymi dokumentami oraz ich stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to właściwe.

 1. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
 1. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
   
 2. Podręcznik, Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Doświadczenia i praktyki w państwach członkowskich.
   
 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
   
 4. Poradnik „Zmowy przetargowe”, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
   
 5. Nota COCOF – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-EN).
   
 6. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010.
   
 7. Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2015.
   
 8. Podręcznik antykorupcyjny przedsiębiorców, Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2015

      10.Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, Załącznik do wytycznych z dnia 14 maja 2019 r.

Przydatne linki